Musikens kommunikation

 

Musik & Kommunikation

Märith Bergström-Isacsson & Helena Wandin

Musikens kommunikation

Musik och musikaliska uttryck är kommunikation på många olika nivåer. De olika nivåerna går att beskriva som:

Inre kommunikation - Gestalta egna upplevda känslor för sin egen skull.

Man sjunger, spelar, nynnar tyst inom sig eller så att det hörs men det man gör, gör man för sin egen skull, medvetet eller omedvetet.

Expressiv kommunikation – Ge uttryck för, och förmedla något till någon annan.

Man vill dela med sig, berätta om något för någon annan, medvetet eller omedvetet.

Receptiv kommunikation – Ta del av och utifrån egna behov uppleva andras musikaliska uttryck.

Musik kan väcka nya tankar och känslor, men även påminna oss om situationer och om tidigare upplevda känslor. Processen kan ske på såväl medveten som omedveten nivå.

Samspel – Ta del av andras uttryck och i musik respondera på det som uttrycks, och kanske även förmedla ett eget uttryck tillbaka – driva samspelet vidare.

Att uttrycka något och att sedan få ett svar tillbaka är grunden för delad kommunikation, det vi oftast menar när vi talar om kommunikation. I det musikaliska samspelet handlar det om att uppleva, uttrycka, förmedla, tolka och respondera. Att turas om, att dela fokus på oss, här och nu.

Det musikaliska språket har vi med oss från allra första början. Redan som foster utvecklas hörseln, och vår upplevda erfarenhetsbank börjar så sakta att byggas upp. Det vi upplever är puls, rytm, tempoväxlingar, polyrytmik, dynamiska växlingar, röster med olika kvaliteter, frekvenser och språkmelodier, samhällets olika ljudmiljöer och musik av olika genre. Vissa ljud hör vi ofta och de skapar redan där och då grunden för igenkännande och därmed för vår trygghet. Andra ljud hör vi mer sällan, men de finns där ändå i bakgrunden som en del av vårt kulturella sammanhang.

 

Musikterapi och musikterapeutens utbud

Musikterapi är en vetenskapligt grundad behandlingsform som bygger på musikens förmåga att skapa kontakt och kommunikation. Man använder sig av den musikaliska upplevelsen (expressivt och receptivt), musikskapande och olika former av samspel. Det kan vara för att må bra (förhöjd livskvalitet), personlighetsutvecklande, identitetsstärkande, eller med bearbetande syfte. Musikterapi används även som medel och verktyg i olika pedagogiska och fysiologiska sammanhang, t ex skola/elevhälsa, musik & språk, habilitering och rehabilitering.

Musikterapi tar sin utgångspunkt i personens egen musikaliska bakgrund och identitet, erfarenhet av musik och personens upplevelse av musiken, samt den situation man just där och då befinner sig i. I musikterapi ingår aktivt musicerande, musiklyssning, men även samtal kan ingå. Det krävs inga musikaliska förkunskaper.

 

För mer information om musikterapi och musikterapeutens utbud se:

MusiCare AB

Märith Bergström Isacsson

kontakta@musicare.se

www.musicare.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved